اعضای هیات تحریریه

سردبیر

بهمن کارگر

جغرافیا درون سازمان

b_karegaryahoo.com

مدیر مسئول

علی محمد ساعدی

درون سازمانی

phdams1347gmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمدقصری

مدیریت استراتژیک رییس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

mmtpolicegmail.com

محسن کلانتری

جغرافیا برون سازمانی

mohsenkalantariyahoo.com

رحیم سرور

جغرافیا برون سازمانی

sarvarh83gmail.com

حسین محمدی

برون سازمانی

hmmohammadiut.ac.ir

سیدعلی عبادی نژاد

درون سازمانی

aliebadinezhad39yahoo.com

مجتبی قدیری معصوم

برون سازمانی

mghadiriut.ac.ir

زهرا پیشگاهی فرد

برون سامانی

sorour1334yahoo.com

حسین کلانتری خلیل آبادی

برون سازمانی

h_kalantari2005yahoo.com

مجیدولی شریعت پناهی

جغرافیای انسانی همکار

m.shareatpanahiiausr.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

سیدخلیل سیدعلیپور

جغرافیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی

seyedkhalilsapyahoo.com

منیرسادات صمدیان

مدیریت دولتی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

msamadian2868yahoo.com
81885063
0000-0002-4040-1867

محمدرضا سلیمی

جغرافیا مدیرگروه

salimi_geoyahoo.com

ویراستار

سیدعلی عبادی نژاد

جغرافیا درون سازمانی

saliebadinezhadgmail.com

دستیار سردبیر

منیرسادات صمدیان

درون سازمانی

msamadian2868yahoo.com